តើធនាគារធំទាំងបីនៅកម្ពុជាមួយណាដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងគេ
ជាការពិតណាស់ថាលោកអ្នកមានប្រាក់នៅសល់ហើយចង់ដាក់បញ្ញើរនៅធនាគារ ប៉ុន្ដែពិបាកស្វែករកធនាគារណាដែលគួរឲ្យទុកចិត្ដនិងមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។
ថ្ងៃនេះ Business Cambodia នឹងនាំលោកអ្នកទៅស្គាល់ធនាគារធំៗបីដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់និងគួរឲ្យទុកចិត្ដ។

១.ធនាគារ ABA
លោកអ្នកអាចបើកគណនីសន្សំមានកំណត់នៅធនាគារ ABA ដោយអាចជ្រើសរើសកាលកំណត់ដាក់ប្រាក់បញ្ញើរវាងពី ៣ ទៅ ៣៦ ខែ នៅក្នុងគណនីបញ្ញើ មានកាលកំណត់ ដើម្បីទទួលបានការប្រាក់ក្នុងអត្រាប្រកួតប្រជែង។

    រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
បញ្ញើបឋមអប្បបរមា១០០៤០០,០០០
អត្រាការប្រាក់(ក្នុងមួយឆ្នាំ)*រយៈពេលការប្រាក់នៅចុងគ្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ
ដុល្លាររៀលដុល្លាររៀល
១ ខែ០.៧៥%២.២៥%  
៣ ខែ១.៥០%៤.00%១.២៥%៣.៧៥%
៦ ខែ២.៧៥%៤.៧៥%២.៥០%៤.៥០%
១២ ខែ៤.២៥%៦.២៥%៤.០០%៦.០០%
២៤ ខែ៤.៣៥% ៤.១០% 
៣៦ ខែ៤.៤៥% ៤.២០% 

២.ធនាគារ អេស៊ីលីដា
គណនី​មាន​កាលកំណត់​កំណើន​ខ្ពស់

គណនី​មាន​កាលកំណត់​កំណើន​ខ្ពស់ គឺ​ជា​ប្រភេទ​គណនី​បញ្ញើ-សន្សំ ដែល​អាច​ដក​ប្រាក់​ដើម និង​ការ​ប្រាក់ នៅ​ពេល​បញ្ចប់​កិច្ច​សន្យា ។

     

                   អត្រា​ការប្រាក់​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ

រយៈ​ពេលរៀលដុល្លារ​អាមេរិកបាត
១ខែ២,០០%០,៧៥%០,០៥%
៣ខែ៣,៥០%១,៥០%០,៥០%
៦ខែ៤,២៥%៣,០០%១,០០%
១២ខែ៦,០០%៤,៧៥%២,០០%
២៤ខែ៦,២៥%៥,០០%២,០០%

គណនី​មាន​កាលកំណត់​ចំណូល​ខ្ពស់

គណនី​មាន​កាលកំណត់​ចំណូល​ខ្ពស់ គឺ​ជា​ប្រភេទ​គណនី​បញ្ញើ-សន្សំ ដែល​អាច​ដក​ការ​ប្រាក់​បាន​ជា​រៀងរាល់​ខែ និង​ប្រាក់​ដើម​អាច​ដក​បាន​នៅ​ពេល​បញ្ចប់​កិច្ច​សន្យា ។

                         អត្រា​ការប្រាក់​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ

រយៈ​ពេលរៀលដុល្លារ​អាមេរិកបាត
៣៦ខែ៦,៧៥%៥,៥០%៣,២៥%
៤៨ខែ៧,០០%៦,០០%៣,៧៥%
៦០ខែ៧,២៥%៦,៥០%៤,២៥%

គណនី​មាន​កាល​កំណត់រយៈពេល​វែង

គណនី​មាន​កាល​កំណត់រយៈពេល​វែង គឺ​ជា​ប្រភេទ​គណនី​បញ្ញើ-សន្សំ ដែល​អាច​ដក​ការ​ប្រាក់​បាន​ជា​រៀងរាល់​បីខែ​ម្តង និង​ប្រាក់​ដើមអាច​ដក​បាន​នៅ​ពេល​បញ្ចប់​កិច្ចសន្យា ។

                   អត្រា​ការប្រាក់​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ

រយៈ​ពេលរៀលដុល្លារ​អាមេរិកបាត
៣៦ខែ៦,៧៥%៥,៥០%៣,២៥%
៤៨ខែ៧,០០%៦,០០%៣,៧៥%
៦០ខែ៧,២៥%៦,៥០%៤,២៥%

៣.ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា

អត្រាការប្រាក់ (ប្រចាំឆ្នាំ)

រូបបិយប័ណ្ណ/ខែ១​ខែ២ខែ៣ខែ៦ខែ៩ខែ១២​ខែ២៤​ខែ
ដុល្លាអាមេរិក១.០០%១.៥០២.០០%៣.០០%៣.៥០%៤.៧៥%៥.២៥%
ប្រាក់រៀល  ៤.០០%៥.០០% ៦.០០%៦.៥០%
ប្រាក់បាត១.០០% ១.៥០%២.០០% ២.៥០%៣.០០%
ប្រាក់យ័ន១.០០% ១.៥០%២.៥០% ៣.៧៥% 
ឥណទានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ  ១.៧៥%២.៧៥%៣.២៥%៤.៥០%៥.០០%

 

 

0 មតិ

បញ្ចេញមតិ

RELATED ARTICLES